Sleeve gastrectomy – stále populární bariatrická metoda
PDF

Klíčová slova

těžká obezita – chirurgická léčba obezity – sleeve gastrectomy

Abstrakt

Úvod: Obezita je současnou nejčastější multifaktoriálně podmíněnou chorobou postihující téměř všechny společenské vrstvy obyvatelstva. Konzervativní léčbou obezity se většinou daří redukovat nadváhu průměrně o 10–15 %. Po chirurgické léčbě těžké obezity (bariatrii) je průměrný pokles nadváhy několikanásobně větší a ve většině případů má dlouhodobý pozitivní efekt na celkový klinický stav pacientů.
Metody: Tubulizace žaludku, sleeve gastrectomy (SG), je dnes nejčastěji používanou bariatrickou metodou léčby těžké obezity. Principem SG je vertikální resekce větší části velkého zakřivení žaludku. Po resekci má reziduální žaludek tvar rukávu (sleeve) se zbylým objemem 120–150 ml. Efekt metody je jednak restriktivní, jednak hormonální, protože po SG dlouhodobě klesá mimo jiné plazmatická hladina aktivního ghrelinu.
Závěr: Obezita je dnes považována za jeden z nejzávažnějších globálních zdravotních problémů. V roce 2018 bylo na celém světě provedeno celkem 696 191 bariatrických výkonů. Tubulizace žaludku (sleeve gastrectomy) se původně používala u vysoce rizikových těžce obézních nemocných jako první doba dvojdobého výkonu typu duodenal switch (DS) nebo gastrického bypassu. Ale u většiny nemocných měla SG dostačující efekt na redukci hmotnosti a zlepšení komorbidit, od roku 2003 je tato metoda používána samostatně a od roku 2015 dodnes je nejčastěji používanou bariatrickou metodou.

PDF