Pankreatická chirurgie ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady: 10 let zkušeností a hodnocení přežívání pankreatického duktálního adenokarcinomu

Abstrakt

Úvod: Cílem studie bylo shrnout výsledky pankreatické chirurgie ve zvoleném desetiletém období na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a analyzovat prognostické faktory pankreatického duktálního adenokarcinomu.
Metody: V období od 10/2012 do 12/2022 podstoupilo 331 pacientů proximální pankreatektomii, 142 pacientů distální pankreatektomii a 84 pacientů totální pankreatektomii. Z celkového počtu resekovaných byla provedena analýza jen u pacientů s prokázaným nálezem duktálního adenokarcinomu pankreatu (221 pacientů). U těchto pacientů byla provedena analýza přežívání pomocí metody Kaplan-Meier a byly vyhodnoceny prognostické faktory pomocí Cox-analýzy.
Výsledky: Průměrná délka hospitalizace byla 13 dnů (3–53 dnů). Dle Clavien-Dindo klasifikace 90 pacientů mělo nekomplikovaný pooperační průběh, 65 mělo malé komplikace (grade I a II) a 66 pacientů mělo závažné komplikace (grade III–V). Na základě TNM stadia mělo 27 pacientů stadium I, 136 pacientů stadium II, 41 pacientů stadium III a 17 pacientů stadium IV. Medián přežívání byl 304 dnů. Celkové 1, 2, 3 a 5leté přežívání bylo 62,7 % (95% intervaly spolehlivosti (IS) 55,9–70,4 %), 39,0 % (95% IS: 31,9–47,6 %), 27,3 % (95% IS: 20,7–36,0 %) a 12,8 % (95% IS: 6,9–24,0 %). Dle Coxova modelu jsme identifikovali následující negativní prognostické faktory: závažné pooperační komplikace, pozitivní lymfatické uzliny, T stadium a pozitivní resekční okraje.
Závěr: Pankreatický duktální adenokarcinom je agresivní nádor. Radikální resekce představuje jedinou šanci na dlouhodobé přežití. Nejlepších výsledků dosahují ve specializovaných centrech s vysokým objemem pankreatických resekcí.

PDF