Cystický lymfangióm malého omenta u dospelého pacienta
PDF

Klíčová slova

cystický lymfangióm
malé omentum
intraabdominálne cysty
podoplanín

Abstrakt

Úvod: Lymfangiómy patria do skupiny benígnych vaskulárnych tumorov, ktoré majú svoj pôvod v lymfatickom tkanive. Až 90 % prípadov sa manifestuje u detí pred dovŕšením druhého roku života. U dospelých je ich prítomnosť veľmi zriedkavá. Vo väčšine prípadov sa nachádzajú v oblasti hlavy, krku a axily. Intraabodminálne lymfangiómy sú veľmi zriedkavé a predstavujú menej ako 1 % všetkých prípadov.
Kazuistika: Autori prezentujú prípad 64-ročnej pacientky, ktorej bola v rámci preventívnej prehliadky diagnostikovaná intraabdominálna cystická lézia. CT vyšetrenie brucha potvrdilo cystickú léziu lokalizovanú v malom omente medzi ľavým lalokom pečene a malým zakrivením žalúdka. Pacientka bola indikovaná na laparoskopickú exstirpáciu ložiska. Histologické vyšetrenie potvrdilo klinickú diagnózu cystického lymfangiómu malého omenta.
Záver: Etiopatogenéza lymfangiómov ostáva nejasná. Napriek tomu, že ide o benígne tumory, lymfangiómy majú tendenciu správať sa lokálne infiltratívne a invadujú do okolitých štruktúr. Väčšina prípadov je asymptomatická a diagnostika býva náhodná. Zlatým štandardom v liečbe ostáva kompletná chirurgická exstirpácia s mikroskopicky negatívnymi okrajmi.

PDF