Komentář

K editorialu J. Párala: Technický rozvoj robotické chirurgie
Rozhledy v chirurgii 2020;99:291-292

M. Ryska, D. Langer

Robotická laparoskopická chirurgie je bezesporu vel­mi aktuální téma. Autor ve svém úvodníku popsal histo­rický vývoj robotického systému a v závěru upozornil, že můžeme „pravděpodobně očekávat nástup nových ro­botických technologií charakterizovaných miniaturizací v kombinaci s umělou inteligencí, se schopnostmi gra­ficky odlišit jednotlivé orgánové systémy a tím ještě více usnadnit orientaci operatéra a zvýšit preciznost a přes­nost operování“. S tímto závěrem nelze než souhlasit.
Poslední odstavec autorova editorialu nás přiměl ke krátkému komentáři, nebo spíše doplnění, proto­že nám vývoj robotické chirurgie, správněji roboticky asistované chirurgie, nebyl od začátků, tj. pro ČR rok 2005, lhostejný. A to i v situaci, kdy po zaškolení v USA a poměrně krátké době praxe první z autorů robota v operativě opustil. HPB oblast byla pro systém da Vinci úhradově uzavřena, byť v té době z našeho pracoviště pocházelo několik publikací, z nichž robotická resekce jater měla prioritu [1,2,3]. Ekonomické náklady použití da Vinci jsou zhruba o 40 000 Kč vyšší, a to představo­valo nepřekonatelnou překážku.
Prim hrála urologie, která se velmi úspěšně chopila příležitosti, plně využila možností, a to zejména s ohle­dem na výrazný rozdíl mezi otevřenou radikální a ro­boticky asistovanou prostatektomií pro pacienta, a po­chopitelně i pro operatéra [4].
Všeobecná chirurgie na tom byla jinak. Poměrně ši­roké uplatnění manuálního laparoskopického přístu­pu v břišní operativě u nás nevedlo k dostatečnému tlaku naší chirurgické obce na plátce. A dokazování na MZ ČR a VZP, že systémové zavedení robotické chirurgie u onkochirurgických výkonů pro ČR v rámci Komplexních onkologických center nemůže předpo­kládanou částkou cca 400 mil. Kč „ekonomicky položit zdravotnictví“, nebylo vyslyšeno (argument o finanč­ní destrukci našeho zdravotnictví robotem da Vinci jsem několikrát při jednáních slyšel z povolaných úst – sic!).
Část chirurgů se v té době mylně domnívala, že po­žadovaná úhrada pro da Vinci bude znamenat snížení úhrady laparoskopických výkonů. Další část chirurgů neviděla v té době robotickou chirurgii oproti slušně zavedenému laparoskopickému přístupu jako zásad­ní přínos, za který je nutné intenzivně bojovat. Ano, laparoskopický přístup byl na začátku 90. let revo­lucí, robot da Vinci pro chirurgii byl „jenom“ evolucí. Dlužno dodat, že i ve světě, včetně USA, byly urologie a gynekologie pro robotickou aplikaci favorizovány a monopol de facto jednoho výrobce úspěšně vylučoval konkurenci tolik potřebnou ke snížení ceny nejen za vlastní přístroj, ale i za akcesoria.
Podíváme-li se na uplatnění robotické asistence v chirurgii v ČR v průběhu posledních let, vidíme, že za­chycení jednoznačného trendu ve světě jsme v ČR po­někud promarnili. A dnes je/jsou důvod/y už passé.
Původní marketingová inzerce uvádějící výhody da Vinci oproti manuální laparoskopii, a zejména oproti otevřené operativě (menší ztráta krve, šetrnější výkon apod.), je za námi. Jsme-li v medicíně důkazů, musíme uvést: menší počet konverzí oproti manuální laparo­skopii, kratší doba hospitalizace.
V současné době je da Vinci instalován na jedenácti chirurgických pracovištích v ČR. Průměrné vy­užití přístroje je u nás ve srovnání s Evropou nadstan­dardní, v okolních státech využití představuje pouze něco kolem poloviny. Robotická radikální pro­statektomie byla doplněna o resekční výkony na ledvi­ně a pyeloplastiku, resekce rekta zůstává jedinou limi­tovanou úhradou robotické chirurgie v oblasti břicha.
A kde je vyspělý svět? V robotické chirurgii břicha se výrazně rozvíjí HPB oblast [5], oblast hiátu a bariatrie [6] a celé volné colon, zejména pravostranné [7].
Autor editorialu správně zmiňuje očekávaný tech­nický rozvoj a možnosti robotické asistence. Nicméně nelze se nezmínit o současné personální situaci na našich chirurgiích. Generační výměna znamená nejen menší počet zájemců o obor, ale i narůstající zastou­pení žen [8]. Výhody robotické asistence jsou literárně zmiňovány a mnohdy se výrazněji neliší od zavedené laparoskopické chirurgie. Ale nebude tím zásadním rozdílem a obrovskou výhodou da Vinci výrazně men­ší fyzická náročnost či nesrovnatelně menší nároky na fyzické zatížení operatéra a tím i velmi žádoucí a před­vídavá reakce na feminizaci chirurgie? A podobných dotazů můžeme položit celou řadu.
A co se týče ceny výkonu. Chirurgický radikální výkon indikovaný v rámci multidisciplinárního týmu nadále zůstává nejefektivnější terapií u solidních maligních ná­dorů. Na tuto skutečnost se zhusta zapomíná při srov­nání s velmi drahou systémovou terapií, která mnohdy prodlouží život pacienta v průměru o několik týdnů.

LITERATURA
1 - Langer D, Pudil J, Ryska M. Robotická la­paroskopická cholecystektomie. Rozhl Chir. 2006;85:450-454.
2 - Ryska M. Od otevřené klasické přes lapa­roskopickou až po robotem asistovanou laparoskopickou chirurgii. Rozhl Chir. 2006;85:455-462.
3 - Ryska M, Froněk J, Rudiš J, et al. Ma­nuální a robotická laparoskopická re­sekce jater. Dvě kazuistiky. Rozhl Chir. 2006;85:511-516.
4 - Tiago Leal Ghezzi TL, Corleta OC. 30 Years of robotic surgery. WJS 2016;40:2550–2557.
5 - Gonzalez-Ciccarelli LF, Quadri P, Das­kalakiet D, et al. Robotic approach to hepatobiliary surgery. Der Chiru­rg 2017;88:19–28.
6 - Acevedo E, Mazzei M, Zhao H, et al. Outcomes in conventional laparo­scopic versus robotic – assisted re­visional bariatric surgery: a retro­spective, case – controlled study of the MBSAQIP database. Surg Endosc. 2020;34:1573-1584.
7 - Solaini L, Bazzocchi F, Cavaliere DA, et al. Robotic versus laparoscopic right col­ectomy: an updated systematic review and meta-analysis. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques 2018;32(3):1104-1110.
8 - Pafko P. Ženy a chirurgie. Editorial. Rozhl Chir. 2020;99:243.


prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Přednosta kliniky
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz