Poznámka k recenzím příspěvků zaslaných redakci Rozhledů v chirurgii

Z posledního jednání redakční rady dne 15. 12. 2020 vyplynula potřeba zmínit některé problémy spojené s recenzemi, které poměrně často komplikují dodržení edičního plánu jak co do obsahu, tak co do termínů vy- dání konkrétního čísla časopisu.

Recenzní řízení v Rozhledech v chirurgii se potýká s následujícími problémy:
1) Recenzent opíše, o čem je článek, nic nezhodnotí a v celkovém stanovisku doporučí malé změny, ale není jasné jaké. Je zřejmé, že recenzi nevěnoval pat- řičný čas na přečtení a zamyšlení.
2) Varianta bodu 1) Recenzent opíše, o čem je článek, a souhlasí s publikováním bez výhrad. Problémem těchto recenzí je, kromě jejich zbytečnosti, reakce autora(ů). Pokud má druhý recenzent výhrady, od- volávají se na souhlasnou reakci a odmítají článek opravit.

Takové recenze jsou zbytečné a bylo by lépe, kdyby oslovený okamžitě recenzi odmítl, aby mohl být požá- dán co nejdříve někdo jiný. Recenzentům nebude v ta- kových případech vyplácen honorář.

3) Recenzent recenzi přislíbí a nepošle.
4) Recenzent těsně před uplynutím termínu, nebo po urgenci sdělí, že recenzi nemůže udělat.

Pak je tu samozřejmě řada recenzí, které nemají ani po obsahové, ani po formální stránce všechny náležitosti. Připomeňme tedy alespoň ty zásadní body struktury.
Je třeba nejprve zhodnotit formální stránku (dodrže- ní pokynů autorům, gramatika), souhlas názvu a cílů se

závěrem, vhodnost použité statistiky, vhodnost příloh, jejich kvalita a vypovídací hodnota.
Poté recenzent zhodnotí věcnou stránku práce (včet- ně logicky sestavené diskuze, citací a zařazení českých publikací) a přínos práce pro RvCH.
Tento komentář musí odpovídat celkovému stano- visku recenzenta, tj.
1) přijmout bez výhrad,
2) provést malé změny (z recenze musí být autorovi patrné, co změnit, doplnit, opravit, zkrátit),
3) přepracovat (z recenze musí být patrné proč, pří- padně jak),
4) odmítnout (s odůvodněním).

Takto provedená recenze je honorována, byť pocho- pitelně symbolicky, částkou 1000 Kč.

Každý příspěvek hodnotí minimálně 2 nezávislí re- cenzenti. Autor dostane texty obou recenzentů a je vy- zván k reakci. Může recenzentům odpovědět a vysvětlit své stanovisko.
Pokud o to recenzenti požádají, nebo jde o zásadní přepracování textu, je opravený text poslán k opakova- né recenzi. Pokud se recenzenti neshodnou, je vyzván k vyjádření 3. recenzent. Editor časopisu rozhoduje pouze v případě, kdy v posouzení recenzenty a v opra- vách autora(ů) je zjevný nesoulad, kdy nerozhodne ani třetí revizní recenzent, případně když autor odmítá pro- vést požadované změny.

Závěrem si dovolím poděkovat těm z vás, kteří recen- ze pravidelně provádějí velmi svědomitě a tím zcela zá- sadně přispívají ke kvalitě Rozhledů v chirurgii.

Editor