Zápis z jednání Redakční rady

Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 6. 11. 2019

Místo konání: hotel Courtyard Marriott, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3, salonek Flora
Přítomni: členové RR dle prezenční listiny, pracovníci redakce ( S. Rysková, R. Schrötterová)
Omluveni: prof. Bartoníček, doc. Bělina, prof. Gürlich, prof. Kasalický, prof. Netuka, doc. Suchánek, prof. Šnajdauf, prof. Žaloudík
Nepřítomni: prof. Babjuk

Prof. Ryska přítomné přivítal, poděkoval redakční radě za práci v roce 2019 a jednotlivcům za jejich aktiv­ní přístup k činnosti RR, poděkoval redakci včetně web­mastera (!). Seznámil přítomné s programem, který byl schválen bez připomínek.

I. HODNOCENÍ ROKU 2019
Redakční rada je stabilizovaná, v průběhu roku na vlastní žádost odešel na vlastní žádost doc. Šimša a re­dakční radu doplnil doc. Ihnát.
Letošní rok přinesl tyto zkušenosti:

pozitivní:
- pokud editor dohlédl na kvalitu monotematického čísla, články rychle prošly recenzním řízením, byla dodržena pevná struktura časopisu, číslo bylo v tisku včas.

negativní:
- monotematické číslo je možné zkompletoval k ter­mínu schválení posledního článku, takže dochází k výrazným organizačním obtížím a posunu termínu vydání (!),
- důvodem může být, že editoři příspěvky nečtou a nevěnují přípravě čísla pozornost (příspěvky mnohdy nečtou šéfové pracovišť, kteří jsou spolu­autory),
- členové RR kontrolu čísla až na výjimky neprovádějí (!),
- stále přetrvávají obtíže se získáváním kvalitních re­cenzí.

V roce 2019 vyšlo/vyjde 15 článků v angličtině tj. 17 %. Aktuální finanční možnosti časopisu dovolují přeložit více článků, musely by však být recenzovány a upraveny v termínu.
Nový redakční systém zavedený k 1.1. 2018 je plně funkční, byly upraveny některé maličkosti.
V roce 2019 bude publikováno 12 čísel Rozhledů v chirurgii plus 3 suplementa.
= celkem 90 článků
z toho:
- souhrnných sdělení - 28
- původních prací - 32
- kazuistik - 30

100 % článků bylo recenzováno.
Konkrétně k jednotlivým číslům:
RvCH 1 – Náhlé příhody břišní – připravil prof. Kala
RvCH 2 – Metabolická chirurgie – připravil prof. Kasalický
RvCH 6 – Cévní chirurgie 2. číslo – připravil doc. Šebesta
RvCH 10 – Jaterní chirurgie – připravil prof. Třeška
 
Peritonektomie a HIPEC – doc. Šimša – nebylo dosud dodáno, převezme prof. Krška.
Chirurgie žlučových cest – prof. Gürlich – dodané články byly staženy.
Z plánovaných monotematických čísel – Infekce v chirurgii a Onkochirugie – byly publikovány jen jed­notlivé články.

Suplementum 1
Chirurgie pankreatu k postgraduálnímu vzdělávání
- připravil prof. Krška a bylo vydáno v tištěné podobě
Suplementum 2 v elektronické podobě
Z kongresu mladých chirurgů
Suplementum 3 v elektronické podobě
Z kongresu Zbiroh 2019

Aktuální stav v redakci:
V současné době je v redakčním systému aktivních 39 článků. Z toho: 14 článků je již připravených k pu­blikaci do čísel RvCH 11 a 12, 25 je v recenzním řízení.
V přípravě je pouze jedno monotematické číslo prof. Netuky – spondylochirugie. V roce 2019 bylo 11 člán­ků zamítnuto a 11 článků autoři sami stáhli, celkově 22 z celkového počtu 112 příspěvků, tj. cca 20 %.

DOI
Od dubna 2019 jsou všechny články opatřeny Digital Object Identifier, které je od roku 2012 mezinárodním standardem ISO 26324 a zajišťuje jednoznačnou iden­tifikaci digitálních dokumentů, tedy především vědec­kých článků. Od identifikace článků RvCH pomocí doi očekáváme vyšší citovanost, a to zejména v systémech, které toto číslo používají – především SCOPUS.

II. IF pro RvCH ve světle hodnocení výzkumu M17+
Živá diskuze, zda dále usilovat o IF pro RvCH ve světle hodnocení výzkumu M17+, které umožňuje nebibilio­metrické hodnocení přinášející v některých případech větší pozitiva než nízký IF zařazení do Q4 (nejhorší kvar­til, který se podílí v důsledku ke snížení procenta Q1 a Q2, tj. nejlepších).
Diskuze byla ukončena se závěrem: usilovat o IF, což odpovídá názoru většiny členů výboru ČCHS.
Dále byl schválen odklon od monotématických čísel směrem k tzv. main topic – tj. zacílení několika hlavních článků v jednotlivém čísle na určité téma, zbylá část čís­la se doplní podle potřeby a pořadí dalšími příspěvky. Výhodou bude, že s kompletací čísla nebude třeba če­kat na finalizaci 7 monotematických článků.

III. EKONOMIKA
Hospodářský výsledek časopisu byl i v roce 2018 mír­ně ziskový (máme rezervu na vydání dvou čísel, což pro kontinuitu vydávání časopisu je velkou výhodou).
Hospodaření i v roce 2019 se jeví jako vyvážené a ten-to trend bychom rádi udrželi i v roce 2020 s vědomím, že vyrovnaná ekonomika časopisu je zčásti závislá na získávání inzerentů, opakovaná žádost směrem k edito­rům jednotlivých zaměřených čísel s main topic: velmi pomáhá (!), pokud editor či autor článků předjedná in­zerci s konkrétní společností a tuto informaci předá do redakce – paní R. Schrötterové.

IV. NÁVRH NA EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2020

Ediční plán na rok 2020

Termín odevzdání názvů článků nejpozději 10 týdnů před vydáním příslušného čísla

Termín založení avizovaných článků do systému – 8 týdnů před vydáním příslušného čísla
Vhodné – sestavit číslo z autorů jak z editorova, tak i z jiných pracovišť, vítaný min. jeden autor zahraniční (vyzvanému zahraničního autorovi za souhrnné sděle­ní lze v případě publikování vyplatit honorář 500 Eur)
Inzerce – editor přímo domluví nebo sdělí typy

Zůstávají v platnosti požadavky na skladbu čísla, mělo by mít minimálně 7 článků a této skladbě:
Editorial – editor čísla Souhrnná sdělení – min. 1, max 2 Původní sdělení – 2 až 5 Kazuistiky – max. 3

V. Diskuse
-doc. Gatěk informoval přítomné o pozitivním hod­nocení časopisu v posledních letech ze strany kolegů z nefakultních nemocnic,
-doc. Vyhnánek navrhl, aby bylo každé číslo dvojjazyč­né – bohužel to by nákladově vysoce převýšilo mož­nosti časopisu,
-diskuze o názvu ceny za nejlepší publikované články v RvCH. Přítomní se shodli na názvu „Cena Rozhledů v chirurgii“,
-prof. Třeška navrhl odměnu za roční práci pro RNDr. Ryskovou a pí. Schrötterovou ve výši 10 000,- Kč a hlavnímu editorovi ve výši 20 000,- Kč,
-přítomní schválili návrh na výši odměny za smyslupl­nou recenzi ve výši 1 000,- Kč/recenzi (čistého),
-doc. Froněk upozornil na chybné uvedení informace v PubMedu, u abstraktu článku, který byl publikován v AJ, je zde uvedená jako jazyk čeština – pí. redaktor­ka toto ověří a nechá opravit.

Zapsala: Radka Schrötterová Schválil: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.